E-plantesystemet

Eliteplanter Norge er et utviklingsselskap som arbeider med utvalg, produksjon og markedsføring av norskproduserte grøntanleggsplanter av høy kvalitet og for norske forhold. Selskapet er et sameie av 13 planteskoler som sammen er totalleverandører av grøntanleggsplanter til hele Norge. Eliteplanter Norge har rettighetene til varemerket E-plante® og planteskolene produserer og selger E-planter innenfor E-plantesystemet. Planteskolene er hver for seg unike bedrifter med ulik produksjon og spesialfelt, alt fra produsenter på busker, trær, ungplanter, frukt, sommerblomster og hagesenter. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

E-planter – opprinnelse og utvalg

De fleste E-planter er et resultat av ulike norske utvalg av trær og busker fra perioden 1947 og fram til i dag. Da Eliteplanter Norge SA ble stiftet i 1997 ble mange av plantene som hadde inngått i det statlige utvalgsarbeidet og hovedsakelig et prosjekt som startet i 1974 valgt inn som E-planter. I tillegg var det flere sorter som var prøvd ut i planteskolene gjennom mange år og en del av det svenske E-plantesortimentet som ble E-planter. Resultatet var et sortiment som var vel utprøvd og tilpasset det norske klimaet.

E-plantesystemet
E-plantesystemet er et svensk-norsk samarbeid som omfatter utvalg, utprøving, introduksjon og markedsføring av planter til grøntsektoren for anlegg og hage som er tilpasset vårt klima. Alle planter har vært testet gjennom flere år i forsøksfelt og gjennom utprøving i planteskoler i Norge og Sverige.
E-planter markedsføres under et eget registrert varemerke. Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) i Sverige eier varemerket E-plante®. Systemet er utviklet av en arbeidsgruppe for planteskolevarer ved EPS. Denne ekspertgruppen har bred kompetanse med representanter fra forskning/forsøk, EPS, planteskoler og brukere av planter i offentlig virksomhet og private anlegg. Programgruppen står for utvalget og godkjenning av E-merkede planter. I Norge har E-plant Norge BA rettighetene til varemerket. Sagaplant AS har ansvar for levering av friskt, klimatilpasset og sortsekte plantemateriale til norske grøntanleggsprodusenter og er garantist for E-plantesystemet i Norge. I Norge godkjennes plantene i et godkjenningsutvalg av erfarne planteskoleeiere som innhenter kunnskap og uttalelser fra det norske og svenske fagmiljøet.
Mer informasjon om E-plantesystemet finner du på E-planta Ekonomisk Förenings hjemmeside www.eplanta.se.

Framavlssystemet – norsk utvalgsarbeid fra 1947
Utvalg, prøving og introduksjon av grøntanleggsplanter ble samlet under en paraply når Norsk Landbrukshøgskole på Ås (NLH) fikk et eget Institutt for dendrologi og planteskoledrift i 1947.
I 1974 ble det bevilget penger over Jordbruksavtalen for å skaffe norske planteskoler og dermed også forbrukerne et mer klimariktig plantemateriale av en rekke planteslag. Det ble inngått et samarbeid mellom Statens planteavlsråd, Institutt for dendrologi og planteskoledrift og Norsk Planteskolelag om dette arbeidet. Dette var starten på et 13 år langt utvalgsarbeid med regelmessige statlige midler.
Kildene til plantematerialet har vært plantesamlinger ved gartnerskoler, arboreter, botaniske hager og parker samt utvalget i de ulike planteskolene. På 70 og 80 tallet var det også flere botaniske ekspedisjoner og studiereiser.
Institutt for dendrologi og planteskoledrift overtok etter hvert ansvaret for utvalgsarbeidet. Gartnerhallen - Seksjon planteavl, overtok ansvaret for levering av grøntanleggsplanter til produsentene. Andre som har vært involvert er Arboretet og Botanisk hage ved Universitetet i Bergen(UiB), Universitetet i Tromsø (UiT), Dømmesmoen Høgskolen i Agder (HiA), Bioforsk Særheim samt noen enkeltpersoner. Rogaland Arboret, Bioforsk Særheim og Statens skogfrøverk har også bidratt til utvalg av noen frøkilder.

Framavlssystemet i dag – prosjektfinansiering og næringens egeninnsats.
I dag er utvalgsarbeid for norske grøntanleggsplanter prosjektfinansiert etter at finansieringen over Jordbruksavtalen ble avsluttet i 1987. UMB ved Institutt for plante og miljøvitenskap, faggruppe grøntmiljø har vært en av de viktigste drivkreftene innen utvalgsarbeidfor trær og busker de siste årene. Det utføres også utvalgsarbeid innen andre plantegrupper hos Bioforsk.
Et av de viktigste utvalgsprosjekter det siste tiåret er prosjektet "Planter for norsk klima". Hovedmålet med prosjektet er å utvide sortimentet og sikre tilgangen på grøntanleggsplanter tilpasset ulike klima og bruksområder i Norge. Prosjektet skal bidra til frodige og varige grøntanlegg og best mulig utnyttelse av de ressurser som brukes på planter til grøntanlegg.

"Planter for norsk klima" er et brukerstyrt prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, Statens vegvesen, Statsbygg, Norsk genressurssenter, Norsk Gartnerforbund og Eliteplanter Norge BA.

Forskningen utføres av faggruppe grøntmiljø ved Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB. Førsteamanuensis Per Anker Pedersen er ansvarlig for forskningsoppdraget.

Planteskolenes utvalg
Planteskolene i E-plantesystemet samarbeider om å finne nye planter for norsk klima og som er tilpasset bransjens nye krav. Planteskolene gjør hver for seg utvalg blant eksisterende sortiment, planter fra norsk natur og materiale fra frøbytte og innsamling på reiser. Eliteplanter Norge SA arbeider også med materiale fra botaniske hager og parker for å finne nytt materiale som kan passe inn i sortimentet. Arbeidet er i stor grad avhengig av ildsjeler som over tid har sett verdien av nytt materiale. I tillegg gir gjensidig nytte av samarbeidet med E-plantesystemet i Sverige et bredere og mer spennende utvalg av planter. Svenske planteskoler har i samarbeid med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) ekspedisjoner og utprøving av planter.

Utvalgsarbeid og nye utfordringer
Utvalget av norske grøntanleggsplanter kan bli svært redusert dersom forskriften legger artsdatabankens Svarteliste til grunn. Dette vil også legge føringer for norsk utvalgsarbeid i tiden fremover. Følg utviklingen på Fagus (Faglig utviklingsselskap for grøntanleggssektoren) og Norsk gartnerforbunds hjemmesider.

Utvalgsarbeid i Norden har hatt som mål å finne planter som lett lar seg formere i planteskole og samtidig tåler det nordiske klimaet. Egenskaper det er fokusert på er herdighet, dekkevne, voksekraft og formeringsevne. Det er et paradoks at de samme egenskapene nå vurderes som risiko-egenskaper, og medfører oppføring som fremmede arter med svært høy eller høy risiko for norsk natur.

Naturmangfoldloven, kapittel fire skal regulere fremmede arter i Norge. Denne vil tre i kraft når forskriften til denne blir vedtatt. Forskriften var ventet til høring høsten 2012, men er ikke kommet enda.

Kilder
Gartneryrket nr 3, 2000 – Tema grøntanleggsplanter.

Grøntanleggsplanter utvalg for norske forhold. Årsskrift for dendrologi og planteskoledrift 1986- 1987- 1988. Norsk planteskolelag. Det norske hageselskap.

Rapport om norsk utvalg Skrevet av Eva Vike UMB. Publisert på skog og landskaps sider.
http://www.skogoglandskap.no/filearchive/Eva%20Vike_Norske%20utvalg.pdf

E-planta Ekonomiska förening - www.eplanta.se